Ektorp Centrum

Tillsammans med fastighetsägaren Balder och i samarbete med Nacka kommun tar vi nu nästa steg i arbetet att utveckla Ektorp Centrum till en levande och dynamisk mötesplats med handel, kontor och bostäder. Genom en omfattande omdaning och förnyelse skapar vi en ny identitet för området med en tydlig stadsmässig karaktär och rumslig struktur. Sammantaget bidrar detta till en tydligare urban karaktär med plats för aktiviteter och möten.

Med fokus på ett det offentliga rummets betydelse för en levande stad och en mer sammanhållen och varierad bebyggelse möjliggör vi nu för en variationsrik bebyggelse med publika bottenvåningar, ett nytt välkomnande torg, nya gator och platsbildningar. Förslaget omfattar 450 nya bostäder i kombination med parkeringsgarage och nya handelslokaler, såväl för dagligvaror som för mindre verksamheter. Även restauranger och kaféer med tillhörande uteserveringar planeras runt torget.