Sandtorp

Kontur vinner med Mård Lind Förvaltning markanvisningstävlingen om billiga bostäder i Sandtorp, sydväst om Norrköpings centrum.

Sandtorp ligger i nära anslutning till SMHIs karaktäristiska röda tegelbyggnader och de arkitekturhistoriskt värdefulla Nordenvillorna från Norrköpingsutställningen 1964.

Med dessa som referenser har vi utformat fyra delvis sammanhängande tegelbyggnader som tillsammans rymmer 65 lägenheter och kafé/bageri. Byggnaderna är växelvis röda och ljusa, där motsvarande kulörer i de fasetterade fönsternischerna binder samman byggnaderna till en helhet.

Kopplingen till Norrköpings industrihistoriska arv har varit en naturlig och viktig del för gestaltningen. De arkitektoniska element som är karaktäristiska för industribyggnader såsom volym, takutformning, fönstersättning och materialitet har transformerats och översatts i utformningen av det nya bostadskvarteret.