Norra Nobelberget

Vi hjälper Balder att utveckla deras fastighet vid Sickla station med nya bostadshus, lokaler och gröna stadsrum i anslutning till befintliga kontors- och hotellbyggnader. Projektet karaktäriseras av individuellt sammanflätade byggnadsvolymer som tillsammans skapar en tydlig rumslig struktur och sammanhängande stadsstruktur.

 

Byggnadernas unika gestaltning och uttryck får en direkt koppling till stadsrummet och dess kontext och bidrar till att stärka det offentliga rummet och platsens identitet. Två viktiga gröna mötesplatser i form av en parterr och en pocket park bidrar, i kombination med en aktiv bottenvåning, till ett dynamiskt stadsrum med möjlighet till möten mellan människor.

 

Kvarteret delas in trapphusvis och där varje byggnadsvolym får en begriplig vertikalitet genom en individuell material- och kulörsättning. Horisontellt delas kvarteret in i en aktiv bottenvåning med bostadsentréer och en mångfald av funktioner, 5-6 bostadsvåningar och en takvåning med takkupor och gröna tak. En sammanhängande takfot tydliggör och förstärker denna indelning.

 

Stor vikt läggs på ett variationsrikt utförande och omsorg för detaljer. Fasadernas olika tegelförband, reliefer och kulörflätning är exempel på detaljer som berikar fasaden och den yttre gestaltningen och bidrar till ett variationsrikt men väl balanserat uttryck.

Varje byggnad har sin egen karaktär och funktionalitet i stadsrummet. Vid infarten till Sickla industriväg får byggnaden i hörnet, Stadshuset, en något stramare och mer stadsmässig gestaltning. Här aktiveras hörnet av ett kafé i bottenplan och lite länge in på parterren finns det lokala musteriet. Den röda tegelbyggnaden i mitten, Verkstaden, får en mer industriell karaktär med koppling till Sicklaöns fabrikshistoria. Här har man möjlighet att reparera sin cykel eller bara pumpa däcken som förbipasserande. Till Verkstaden kopplas Naturhuset som får ett mer gårdsmässigt uttryck med sin gröna fasad och de något större fönsterpartierna.  Här aktiveras hörnet av ett växthus på bottenplan. Huset utgör en naturlig koppling till intilliggande grönstruktur och friluftsområde ner mot Fanny Udde.

 

Det höga huset, Friluftstornet, utgör en markör i början av Sickla industriväg och öppningen mot naturen i området. Gestaltningen är industriell men modern med fasadmaterial av tegel och plåt. De mer generösa fönsterpartierna ger ett lätt och luftigt uttryck. På bottenplan återfinns ett rosteri som vänder sig ut mot stadens pocket park i söder. Platsen blir en naturlig mötesplats i direkt anslutning till tunnelbannas uppgång mellan gatans puls och gårdens grönska. På taket finns det ett växthus och en takterrass med utsikt över omnejden.

 

Projektet utförs i samarbete med DinellJohansson.