Törnskogen

Vårt vinnande förslag i Sollentunas markanvisningstävling för Utsiken i Väsjön Norra, menar kommunen är ”Ett intressant förslag som med sina transparenta gatufasader bidrar till god kontakt mellan ute och inne, vilket innebär ett mer levande gaturum. Förslaget har högst exploateringsgrad av alla inkomna förslag och utgör ekonomiskt det för kommunen mest fördelaktigaste anbudet.”

Området för den planerade bebyggelsen karaktäriseras av en kuperad terräng med tallskog och berghällar, där befintliga markytor och karaktärsfulla tallar bevaras. Tomterna vänder sig mot söder respektive sydost vilket skapar fina solvärden över dagen och har även fin utsikt. 12 parhus med 24 boendeenheter fördelas på tre grupper med två olika hustyper. Byggnaderna karaktäriseras av en modern, situationsanpassad och rationell arkitektur med nordisk anknytning.

Förslaget är framtaget på uppdrag av SMÅA.