JV100

För Profi utreder vi möjligheten att utveckla deras fastighet centralt i Jakobsberg. Fastigheten har idag två stora flyglar sammanlänkade av en trevåningsbyggnad. Länken rivs för att skapa förutsättningar för kompletterande bostads- och centrumutveckling.

 

Karaktären hos de befintliga flyglarna med sina kraftfulla och tydliga volymer, sin massiva murarkitektur, repetitiva fönsterplaceringar och tidstypiska platta tak tar vi tillvara och de skapar förutsättning för de tillkommande volymernas formspråk.

 

Kvarteret delas in i mindre enheter, likt legoklossar, och skjuts in eller ut beroende på var på tomten de är placerade. Riskavstånd, platsbildningar och höjder påverkar utformningen och gemensamt bildar volymerna en stor privat innergård. Klossarnas höjder varierar, där några sänks i för hållande till flyglarnas våningsantal, men där andra istället höjs. För att få en stor dynamik och variation blir några volymer extra höga, som högst 23 våningar. De höga volymerna placeras längs Mälarbanan och knyter an till övriga höga hus som redan finns längs järnvägen in mot centrum.

Genom att skjuta in de nedersta våningsplanen ges förutsättningar för generösa uteserveringar och platsbildning mellan Järfällavägen och byggnaderna på gatuplan. På entréplan längs Järfällavägen fylls byggnaderna med kaféer och butiker där utsikt mot parken och optimala solförhållanden skapar förutsättningar för en levande gatumiljö.

De platta taken aktiveras med på olika sätt. Sedumtak absorberar nederbörd och hjälper till att fördröja dagvattnet lokalt. Solceller skapar energi, kolonilotter ger möjlighet till egna odlingar i närheten av bostaden. Takterraser med boulebanor och utsiktsplatser kompletterar innergården med fler gemensamma aktivitets- och vistelseytor.

 

Variation i höjd, bredd och djup för respektive byggnadsvolym bidrar till goda solvärden under dagen. Fria siktlinjer och utblickar i alla väderstreck från flertalet av lägenheterna blir en bonus.