23 oktober 2013

Parhus i Törnskogen

Vårt vinnande förslag i Sollentunas markanvisningstävling för Utsiken i Väsjön Norra, menar kommunen är "Ett intressant förslag som med sina transparenta gatufasader bidrar till god kontakt mellan ute och inne, vilket innebär ett mer levande gaturum. Förslaget har högst exploateringsgrad av alla inkomna förslag och utgör ekonomiskt det för kommunen mest fördelaktigaste anbudet."

Området för den planerade bebyggelsen karaktäriseras av en kuperad terräng med tallskog och berghällar, där befintliga markytor och karaktärsfulla tallar bevaras. Tomterna vänder sig mot söder respektive sydost vilket skapar fina solvärden över dagen och har även fin utsikt. 12 parhus med 24 boendeenheter fördelas på tre grupper med två olika hustyper. Byggnaderna karaktäriseras av en modern, situationsanpassad och rationell arkitektur med nordisk anknytning.

Förslaget är framtaget på uppdrag av SMÅA.Tullinge idéhus

Om tävlingsförslaget för Tullinge idéhus skriver juryn att "Förslaget välkomnar med ett mycket lockande och stiligt entrétorg som med sin generösa volym inbjuder till många olika möten och aktiviteter. Från entrétorget utgår en sekvens av vackra rum som man rör sig igenom upp i byggnaden på ett mycket spännande sätt.". Förslaget togs fram av ett team bestående av Dorte Mandrup ArkitekterHosper SwedenMandaworks och Kontur.


17 april 2013

Riset 10

För Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv projekterar vi en ombyggnad av en fin 50-talsbyggnad, ursprungligen ritad av arkitekt Ernst Grönwall, på Södermalm i Stockholm. Grönwall har även biografen Draken (Kungsholmen), Maximteatern och Esplanad (Östermalm) på sin repertoar.
Samtliga lägenheter renoveras varsamt och de befintliga lokalerna på entréplan byggs om till 23 helt nya lägenheter med uteplatser mot gården.
Projektet har flera likheter med ett annat projekt vi gjort - Obligationen 5.


8 januari 2013

Moroten och Vitbetan

I samarbete med Järntorget har vi tagit fram ett förslag på nybyggnad av bostäder vid Ringvägen i Stockholm. Föreslagen bebyggelse mellan kv. Moroten och kv. Vitbetan bidrar på ett naturligt sätt till att binda ihop kvarteren och stärka sambandet mellan entrén till Vitabergsparken och Ringvägen. Vi tillför här en ny typ av typologi, en lamell med innergård, som hanterar den stadsbyggnadsmässiga sambandet och kontexten. Tudelningen skapar luftiga och ljusa lägenheter, där mellanrummet blir fastighetens gård. På entréplanet finns utrymme för såväl restauranger, butiker som lokaler vilket aktiverar gaturummet och bidrar till ett mer varierande stadsliv.

11 juni 2012

Studentbostäder längs Mikrofonvägen

I samarbete med Järntorget Bostad AB har vi tagit fram ett förslag till studentbostäder längs Mikrofonvägen vid Telefonplan i Stockholm.

Byggnaderna skapar ett behövligt gaturum och bildar samtidigt fond till Västberga idrottsplats i söder.
På entréplanet finns utrymme för såväl restauranger, butiker som förskola. Fyra våningar med studentlägenheter toppas av ett vindsplan med fler bostäder, takterrasser och gemensamhetsutrymmen.

Stora burspråk ersätter traditionella fönster, vilket gör lägenheterna både större och trevligare, med möjlighet att sitta och plugga i fönstret. Mörkt, handslaget tegel klär fasaderna i ett modulsystem där skuggeffekter skapas av indragna respektive utskjutande väggelement.

De båda byggnaderna rymmer sammanlagt ca 140 studentbostäder.

24 april 2012

Törnrosen Tower

MKB Fastighets AB planerar att uppföra en drygt tjugo våningar hög byggnad inom bostadsområdet
Törnrosen som är en del av Rosengård i Malmö. Projektet beräknas få stor betydelse både som landmärke i stadsbilden och som katalysator i det lokala samhällslivet.

Kontur har i sitt tävlingsförslag, i team med Neutelings Riedijk, Hosper och Mandaworks, fokuserat på en större mix av bostadstyper såväl i tornet som i de angränsade nybyggnaderna, vilka i sin tur är med och omdefinierar de offentliga uterummen. De befintliga lamellhusen sammanlänkas med nya byggnader för att skapa nya privata innergårdar och en större variation i skala och typologi.

Tornet är utformat som en mycket innehållsrik och flexibel byggnad med offentliga funktioner på de nedersta och översta våningarna. Förslaget belönades med en delad andraplats i tävlingen.

9 september 2011

Skålen 24

På uppdrag av SEB Trygg Liv har vi ritat ett förslag till infill-projekt i centrala Stockholm med bostäder på en befintlig inlastningsgränd, parkeringsyta och garagenedfart.30 augusti 2011

Gustav Adolf

I samarbete med Järntorget har vi tagit fram ett förslag på nybyggnad av studentbostäder vid Gustav Adolfsparken i Stockholm.

145 lägenheter placeras ovanför ett helglasat entréplan med butiker, restauranger och lokaler. Karlavägen aktiveras därmed med publika funktioner och endast den mörka slänten av ytan mot parken tas i anspråk.

Obligationen 5

Byggnaden innehåller 20 lägenheter från mitten av 40-talet.

Planlösningarna och många av originaldetaljerna var bevarade och därför beslutade vi att genomföra en varsam renovering av lägenheterna och försöka återskapa deras ursprungliga karaktär. Nya material, kulörer och utrustning valdes ut med stor noggrannhet för att åstadkomma detta samtidigt som lägenheterna ska uppfylla moderna krav på standard. I markplan byggdes tomma lokaler om till moderna studiolägenheter.

Den generösa rumshöjden och de stora skyltfönstren ger de nya lägenheterna deras unika karaktär. En funktions- och förvaringsvägg löper genom lägenheter och frigör golvytan till ett enda öppet rum. Detta rum kan flexibelt delas i tre zoner: kök/matplats, allrum och sovrum. Varje lägenhet har sin egen uteplats på entrésidan belagd med konstgräs och med vertikala avskärmningar av gallerdurk som stöd för städsegröna växter mot bredvidliggande lägenheter och mot gatan.

Nya lägenheter:
Befintliga lägenheter:
Hatlehol Kyrka

Tävlingsförslag till ny kyrka i Ålesund, Norge.


Åkerlyckan

Flerbostadshus i Gustavsberg, Värmdö.

Nära centrum och de historiska miljöerna kring Mariagatan uppförs 29 bostäder om 2–5 rum och kök.
Skarpt utmejslade former, med fasad i ljusgrå puts och gröna fönsterband i emaljerat glas karaktäriserar huskropparna. Stora balkonger och uteplatser vänder sig mot den skyddade innergården i
söderläge.

Den större huskroppen blir ett långsträckt, L-format flerbostadshus som veckar sig längs
Skärgårdsvägen och därefter viker av söderut. På den skyddade gård som bildas innanför placeras
en mindre byggnad med bostäder i tre plan.

Ebbalund

Vi bygger vidare på de kulturhistoriska årsringarna i Ebbalund och centrala Gustavsberg. 13 radhus i en unik och skogsnära miljö utmed Gamla vägen. Tydliga volymer adderade till varandra, karaktäristiska innergårdar och varierad panelsättning utmärker projektet.